Willkommen bei der Ortsgruppe Eschweiler 
Gewerkschaft

Galerie 2015

Weihnachtsfeier 04.12.2015

 • IG BCE OG EW Mitte Weihnachtsfeier 4.12.2015 (01)
 • IG BCE OG EW Mitte Weihnachtsfeier 4.12.2015 (02)
 • IG BCE OG EW Mitte Weihnachtsfeier 4.12.2015 (03)
 • IG BCE OG EW Mitte Weihnachtsfeier 4.12.2015 (04)
 • IG BCE OG EW Mitte Weihnachtsfeier 4.12.2015 (05)
 • IG BCE OG EW Mitte Weihnachtsfeier 4.12.2015 (06)
 • IG BCE OG EW Mitte Weihnachtsfeier 4.12.2015 (07)
 • IG BCE OG EW Mitte Weihnachtsfeier 4.12.2015 (08)
 • IG BCE OG EW Mitte Weihnachtsfeier 4.12.2015 (09)
 • IG BCE OG EW Mitte Weihnachtsfeier 4.12.2015 (10)
 • IG BCE OG EW Mitte Weihnachtsfeier 4.12.2015 (11)
 • IG BCE OG EW Mitte Weihnachtsfeier 4.12.2015 (12)
 • IG BCE OG EW Mitte Weihnachtsfeier 4.12.2015 (13)
 • IG BCE OG EW Mitte Weihnachtsfeier 4.12.2015 (14)
 • IG BCE OG EW Mitte Weihnachtsfeier 4.12.2015 (15)Bildungsfahrt 19.09.2015

 • 125 Jahr Feier IG BCE Zeche Zollverein 19.9.2015 (01)
 • 125 Jahr Feier IG BCE Zeche Zollverein 19.9.2015 (02)
 • 125 Jahr Feier IG BCE Zeche Zollverein 19.9.2015 (03)
 • 125 Jahr Feier IG BCE Zeche Zollverein 19.9.2015 (04)
 • 125 Jahr Feier IG BCE Zeche Zollverein 19.9.2015 (05)
 • 125 Jahr Feier IG BCE Zeche Zollverein 19.9.2015 (06)
 • 125 Jahr Feier IG BCE Zeche Zollverein 19.9.2015 (07)
 • 125 Jahr Feier IG BCE Zeche Zollverein 19.9.2015 (08)
 • 125 Jahr Feier IG BCE Zeche Zollverein 19.9.2015 (09)
 • 125 Jahr Feier IG BCE Zeche Zollverein 19.9.2015 (10)
 • 125 Jahr Feier IG BCE Zeche Zollverein 19.9.2015 (11)
 • 125 Jahr Feier IG BCE Zeche Zollverein 19.9.2015 (12)
 • 125 Jahr Feier IG BCE Zeche Zollverein 19.9.2015 (13)
 • 125 Jahr Feier IG BCE Zeche Zollverein 19.9.2015 (14)
 • 125 Jahr Feier IG BCE Zeche Zollverein 19.9.2015 (15)Ortsgruppenveranstaltung 05.09.2015

 • IG BCE Veranstaltung ZO OGA 5.9.2015 (01)
 • IG BCE Veranstaltung ZO OGA 5.9.2015 (02)
 • IG BCE Veranstaltung ZO OGA 5.9.2015 (03)
 • IG BCE Veranstaltung ZO OGA 5.9.2015 (04)
 • IG BCE Veranstaltung ZO OGA 5.9.2015 (05)
 • IG BCE Veranstaltung ZO OGA 5.9.2015 (06)
 • IG BCE Veranstaltung ZO OGA 5.9.2015 (07)
 • IG BCE Veranstaltung ZO OGA 5.9.2015 (08)
 • IG BCE Veranstaltung ZO OGA 5.9.2015 (09)
 • IG BCE Veranstaltung ZO OGA 5.9.2015 (10)
 • IG BCE Veranstaltung ZO OGA 5.9.2015 (11)
 • IG BCE Veranstaltung ZO OGA 5.9.2015 (12)
 • IG BCE Veranstaltung ZO OGA 5.9.2015 (13)
 • IG BCE Veranstaltung ZO OGA 5.9.2015 (14)
 • IG BCE Veranstaltung ZO OGA 5.9.2015 (15)Jubilarfeier 13.06.2015

 • IG BCE Jubilarfeier Königsberger Hof 13.6.2015 (01)
 • IG BCE Jubilarfeier Königsberger Hof 13.6.2015 (02)
 • IG BCE Jubilarfeier Königsberger Hof 13.6.2015 (03)
 • IG BCE Jubilarfeier Königsberger Hof 13.6.2015 (04)
 • IG BCE Jubilarfeier Königsberger Hof 13.6.2015 (05)
 • IG BCE Jubilarfeier Königsberger Hof 13.6.2015 (06)
 • IG BCE Jubilarfeier Königsberger Hof 13.6.2015 (07)
 • IG BCE Jubilarfeier Königsberger Hof 13.6.2015 (08)
 • IG BCE Jubilarfeier Königsberger Hof 13.6.2015 (09)
 • IG BCE Jubilarfeier Königsberger Hof 13.6.2015 (10)
 • IG BCE Jubilarfeier Königsberger Hof 13.6.2015 (11)
 • IG BCE Jubilarfeier Königsberger Hof 13.6.2015 (12)
 • IG BCE Jubilarfeier Königsberger Hof 13.6.2015 (13)
 • IG BCE Jubilarfeier Königsberger Hof 13.6.2015 (14)
 • IG BCE Jubilarfeier Königsberger Hof 13.6.2015 (15)Mitgliederversammlung 17.04.2015

 • IG BCE Mitgliederversammlung OG-EW-M 17.04.2015 (01)
 • IG BCE Mitgliederversammlung OG-EW-M 17.04.2015 (02)
 • IG BCE Mitgliederversammlung OG-EW-M 17.04.2015 (03)
 • IG BCE Mitgliederversammlung OG-EW-M 17.04.2015 (04)
 • IG BCE Mitgliederversammlung OG-EW-M 17.04.2015 (05)
 • IG BCE Mitgliederversammlung OG-EW-M 17.04.2015 (06)
 • IG BCE Mitgliederversammlung OG-EW-M 17.04.2015 (07)
 • IG BCE Mitgliederversammlung OG-EW-M 17.04.2015 (08)
 • IG BCE Mitgliederversammlung OG-EW-M 17.04.2015 (09)
 • IG BCE Mitgliederversammlung OG-EW-M 17.04.2015 (10)
 • IG BCE Mitgliederversammlung OG-EW-M 17.04.2015 (11)
 • IG BCE Mitgliederversammlung OG-EW-M 17.04.2015 (12)
 • IG BCE Mitgliederversammlung OG-EW-M 17.04.2015 (13)
 • IG BCE Mitgliederversammlung OG-EW-M 17.04.2015 (14)
 • IG BCE Mitgliederversammlung OG-EW-M 17.04.2015 (15)

 

Oben